On tolerance and intolerance in vowel perception

A. Cohen, I.H. Slis, J. Hart, 't

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)65
TijdschriftPhonetica
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit