On the use of small specimens in the measurement of the fracture toughness for brittle materials

G. de With, N. Hattu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1702-1704
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Materials Science
Volume16
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 1981
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit