On the transfer of cooperative self-assembled pi-conjugated fibrils to a gold substrate

M. Wolffs, M. Malisauskas, I. De Cat, Z. Tomovic, J. Herrikhuyzen, van, C.M.A. Leenders, E.J. Spadafora, B. Grévin, S. Feyter, de, E.W. Meijer, A.P.H.J. Schenning, P.E.L.G. Leclère

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The transfer of the cooperative self-assembled fibrils to a gold substrate has been studied by means of scanning probe microscopy techniques revealing the crucial role of the early formation of a monolayer.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9333-9335
TijdschriftChemical Communications
Volume47
Nummer van het tijdschrift33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the transfer of cooperative self-assembled pi-conjugated fibrils to a gold substrate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit