On the status sequences of trees

Aida Abiad Monge, B. Brimkov, Alexander Grigoriev

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftDiscrete Mathematics and Theoretical Computer Science
StatusIngediend - 2020

Citeer dit

Abiad Monge, A., Brimkov, B., & Grigoriev, A. (2020). On the status sequences of trees. Manuscript ingediend voor publicatie.