On the small-sample performance of Efron's and of Gill's version of the product limit estimator under nonproportional hazards

J.H.J. Geurts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

7 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)683-692
TijdschriftBiometrics
Volume43
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit