On the simple \Z 2 -homotopy types of graph complexes and their simple \Z 2 -universality

P. Csorba

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We prove that the neighborhood complexN(G), the box complex B(G), the homomorphism complex Hom(K2, G) and the Lov´asz complex L(G) have the same simple Z2-homotopy type in the sense ofWhitehead. We show that these graph complexes are simple Z2-universal.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)535-544
TijdschriftCanadian Mathematical Bulletin / Bulletin Canadien de Mathématiques
Volume51
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the simple \Z 2 -homotopy types of graph complexes and their simple \Z 2 -universality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit