On the sequence of the product layers in solid-state displacement reactions

F.J.J. Loo, van, J.A. Beek, van, G.F. Bastin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)131-136
TijdschriftSolid State Ionics
Volume16
DOI's
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit