On the packing of quadruples without common triples,

A.E. Brouwer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-6
  TijdschriftArs Combinatoria
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit