On the order of simultaneously stabilizing compensators

O. Toker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

17 Citaten (Scopus)
40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)430-433
TijdschriftIEEE Transactions on Automatic Control
Volume41
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit