On the number of positive integers $\leq x$ and free of prime factors $>y$. II

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

474 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-247
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume69
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit