On the number of positive integers $\leq x$ and free of prime factors $>y$

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  184 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)50-60
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume54
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1951

  Citeer dit