On the multipliersystem of the Riemann-Dedekind function $\eta$

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)522-527
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume61
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1958

Citeer dit