On the minimum rank of not necessarily symmetric matrices : a preliminary study

F. Barioli, S.M. Fallat, H.T. Hall, D. Hershkowitz, L. Hogben, H. Holst, van der, B.L. Shader

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
133 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the minimum rank of not necessarily symmetric matrices : a preliminary study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde