On the integral of the workload process of the single server queue

A.A. Borovkov, O.J. Boxma, Z.B. Palmowski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)200-225
TijdschriftJournal of Applied Probability
Volume40
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit