On the Hermitean product of ordered point sets on the unit circle

P.J. Albada, van, G. Laman, J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)245-250
TijdschriftMichigan Mathematical Journal
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1960

Citeer dit