On the global dynamics of the Owen–Sherratt model describing the tumor–macrophage interactions

K. Starkov, A.Y. Pogromskiy

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1350020-1/9
  TijdschriftInternational Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit