On the general design problem of 2-dimensional recursive filters by using neural networks

N. Mastorakis, V.M. Mladenov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)106-112
TijdschriftWSEAS Transactions on Circuits
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit