On the form of the human spine and some aspects of its mechanical behaviour

C.J. Snijders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

4 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)584-594
TijdschriftActa Orthopaedica Belgica
Volume35
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 1969

Citeer dit