On the expressive power of the relational algebra on finite sets of relation pairs

G.H.L. Fletcher, M. Gyssens, J. Paredaens, D. Van Gucht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We give a language-independent characterization of the expressive power of the relational algebra on finite sets of source-target relation instance pairs. The associated decision problem is shown to be cograph-isomorphism hard and in coNP. The main result is also applied in providing a new characterization of the generic relational queries.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)939-942
TijdschriftIEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
Volume21
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the expressive power of the relational algebra on finite sets of relation pairs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit