On the existence of solutions in plane quasistationary Stokes flow driven by surface tension

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)539-558
TijdschriftEuropean Journal of Applied Mathematics
Volume6
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit