On the domain integral equation method for anisotropic inhomogeneous waveguides

H.P. Urbach, E.S.A.M. Lepelaars

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
126 Downloads (Pure)

Samenvatting

The domain integral equation method for anisotropic inhomogeneous dielectric waveguides is derived, and the spectral properties of the integral operator are discussed. It is explained why spurious modes do not occur when the Galerkin method is applied to the domain integral equation. Furthermore, the convergence of the method is discussed
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)118-126
Aantal pagina's9
TijdschriftIEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
Volume42
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the domain integral equation method for anisotropic inhomogeneous waveguides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit