On the degree of approximation of functions in $C^1_{2\pi}$ with operators of the Jackson type

F. Schurer, F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the degree of approximation of functions in $C^1_{2\pi}$ with operators of the Jackson type'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics