On the degree of approximation of functions in C1[0,1] by the operators of Meyer-König and Zeller

F. Schurer, F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)719-728
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Mathematical Analysis and Applications
Volume63
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit