On the degree of approximation by the operators of de la Vallée Poussin

F. Schurer, F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

In this paper we study the degree of approximation of functionsf inC 2 andC 2 1 by the operatorsV n ofde la Vallée Poussin. The quality of approximation is measured in terms of the modulus of continuity off andf respectively. Forn so-called exact constants of approximation are determined. Furthermore, the asymptotic behaviour of these constants is investigated asn.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-64
Aantal pagina's12
TijdschriftMonatshefte für Mathematik
Volume87
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the degree of approximation by the operators of de la Vallée Poussin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit