On the decoding of algebraic-geometric codes

T. Høholdt, G.R. Pellikaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This paper provides a survey of the existing literature on the decoding of algebraic-geometric codes. Definitions, theorems, and cross references will be given. We show what has been done, discuss what still has to be done, and pose some open problems.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1589-1614
TijdschriftIEEE Transactions on Information Theory
Volume41
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the decoding of algebraic-geometric codes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit