On the Debye temperature in the Slack approximation for an estimation of the thermal conductivity of nonmetallic compounds

R.J. Bruls, H.T.J.M. Hintzen, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
233 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the Debye temperature in the Slack approximation for an estimation of the thermal conductivity of nonmetallic compounds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie