On the cutoff frequency of clarinet-like instruments : geometrical versus acoustical regularity

E.M.T. Moers, J. Kergomard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the cutoff frequency of clarinet-like instruments : geometrical versus acoustical regularity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics