On the comparison between crude and adiabatic Born-Oppenheimer coupling elements

M.J.H. Kemper, J.M.F. van Dijk, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A comparison is made between the coupling elements arising from the crude and the adiabatic Born-Oppenheimer approximation. It is shown, that if one includes the differences between the vibrational states in these approximation, it is possible, within the harmonic approximation, that the crude coupling elements are equal to, or even less than, the adiabatic ones. Further, it is shown, which quantities should be known to decide for the better basis set.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)590-592
Aantal pagina's3
TijdschriftChemical Physics Letters
Volume48
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1977

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the comparison between crude and adiabatic Born-Oppenheimer coupling elements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit