On the classification of semifield flocks

A. Blokhuis, M. Lavrauw, S.M. Ball

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)104-111
TijdschriftAdvances in Mathematics
Volume180
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit