On the classification of generalized Fischer spaces

H. Cuypers, E.E. Shult

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  In this paper we show that a generalized Fischer space is either a Fischer space or is locally a polar space. As a corollary we obtain the classification of the finite irreducible generalized Fischer spaces.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)89-99
  TijdschriftGeometriae Dedicata
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the classification of generalized Fischer spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit