On the automatic activation of goal-directed behavior: The case of travel habit

H.A.G. Aarts, A. Dijksterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

207 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-82
TijdschriftJournal of Environmental Psychology
Volume20
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit