On the asymptotic behaviour of some Dirichlet series with a complicated singularity

N.G. Bruijn, de, J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)68-75
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume3/11
StatusGepubliceerd - 1963

Citeer dit