On the approximation of functions of many variables with linear positive operators

F. Schurer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)313-327
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume66
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1963

Citeer dit