On subgraphs in distance-regular graphs

J.H. Koolen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)353-362
TijdschriftJournal of Algebraic Combinatorics
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit