On simple ruin expressions in dependent Sparre Andersen risk models

H. Albrecher, O.J. Boxma, J. Ivanovs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this note we provide a simple alternative probabilistic derivation of an explicit formula of Kwan and Yang (2007) for the probability of ruin in a risk model with a certain dependence between general claim interoccurrence times and subsequent claim sizes of conditionally exponential type. The approach puts the type of formula in a general context, illustrating the potential for similar simple ruin probability expressions in more general risk models with dependence. Keywords: Sparre Andersen risk model; ruin probability; Markov additive process
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)293-296
TijdschriftJournal of Applied Probability
Volume51
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On simple ruin expressions in dependent Sparre Andersen risk models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit