On primes in arithmetic progressions

J.H. van Lint, H.E. Richert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

193 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)209-216
TijdschriftActa Arithmetica
Volume11
StatusGepubliceerd - 1965

Citeer dit