On planes of order $p^2$ in which every quadrangle generates a subplane of order $p$

A. Blokhuis, P. Sziklai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)341-347
TijdschriftGeometriae Dedicata
Volume79
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit