On nuclei and affine blocking sets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Samenvatting

We show that the upperbound for the number of nuclei of a q + 1-set in the Desarguesian affine plane of order q, and the Jamison-Brouwer/Schrijver lower-bound for the size of a blocking set in the same plane are consequences of a single theorem.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)273-275
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Combinatorial Theory, Series A
Volume67
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On nuclei and affine blocking sets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit