On local search for the generalized graph coloring problem

T. Vredeveld, J.K. Lenstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)28-34
TijdschriftOperations Research Letters
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit