On-line multi-threaded scheduling

E. Feuerstein, M. Mydlarz, L. Stougie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)167-181
TijdschriftJournal of Scheduling
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit