On-line characterization of platinum/graphite catalysts during liquid phase oxidations using cyclic voltammetry

F.A. Bruijn, de, B.F.M. Kuster, G.B.M.M. Marin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
140 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)351-374
TijdschriftApplied Catalysis. A, General
Volume145
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit