On integrals occurring in the theory of diffraction of electromagnetic waves by a circular disk

C.J. Bouwkamp

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    3 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On integrals occurring in the theory of diffraction of electromagnetic waves by a circular disk'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie