On integrals occurring in the theory of diffraction of electromagnetic waves by a circular disk

C.J. Bouwkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  This article also appeared in Indagationes mathematicae.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)654-661
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1950

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On integrals occurring in the theory of diffraction of electromagnetic waves by a circular disk'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit