On generalizations of the Debye equation for dielectric relaxation

L. Restuccia, G.A. Kluitenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)157-182
TijdschriftPhysica A: Statistical and Theoretical Physics
Volume154
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit