On fractional flow models and equivalent finite state processes

J. Flynn, J. Wijngaard

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  56 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)395-403
  TijdschriftJournal of Mathematical Analysis and Applications
  Volume133
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit