On evolution equations for moving domains

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)67-95
TijdschriftZeitschrift für Analysis und Ihre Anwendungen
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit