On dielectric and magnetic relaxation phenomena and non-equilibrium thermodynamics

G.A. Kluitenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

63 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-92
TijdschriftPhysica
Volume68
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1973

Citeer dit