On-chip metal tiling for improving grounded mm-Wave antenna-on-chip performance in standard low-cost packaging

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On-chip metal tiling for improving grounded mm-Wave antenna-on-chip performance in standard low-cost packaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen