On anti-automorphisms of the first kind in division rings

P.H.T. Beelen, R. Gramlich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

We provide a short proof of the well-known fact that a division ring of finite degree over its center that admits an anti-automorphism of the first kind, i.e., an anti-automorphism that fixes the center elementwise, also admits an involutive anti-automorphism.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3745-3746
TijdschriftProceedings of the American Mathematical Society
Volume130
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On anti-automorphisms of the first kind in division rings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit