On almost small and almost large super-Vandermonde sets in GF(q)

A. Blokhuis, G. Marino, F. Mazzocca, O. Polverino

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
79 Downloads (Pure)

Samenvatting

A set (Formula presented.), (Formula presented.) is a super-Vandermonde set if (Formula presented.) for (Formula presented.). We determine the structure of super-Vandermonde sets of size (Formula presented.) (almost small) and size (Formula presented.) (almost large).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)197-201
Aantal pagina's5
TijdschriftDesigns, Codes and Cryptography
Volume84
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul 2017

Citeer dit